ZAGROŻENIA BIOLOGICZNE

Czynnik biologiczny w miejscu pracy odnosi się do mikroorganizmów które mogą wywołać infekcję, alergie lub efekty toksyczne. Oprócz zagrożeń spowodowanych przez czynniki biologiczne w praktyce mogą występować również inne zagrożenia i obciążenia ( hałas, czynniki chemiczne). Wyniki takich ocen powinny być tak zestawione, aby uzgodnić wspólne środki ochronne, które należy podjąć . Ponieważ mogą pojawić się trudności w zakresie kwalifikacji narażeń, zagrożeń , stwierdzenia tożsamości czynnika biologicznego, prawidłowego ustalenia potencjału infekcyjnego mikroorganizmów, działania alergizującego i toksycznego, dróg zakażenia ( w celu ustalenia środków ochronnych i profilaktycznych) i ustalenia ewentualnego stopnia hermetyczności procesów. Najważniejsze uregulowania prawne stosujące się do zagrożeń biologicznych w środowisku pracy: Dz.U. 2007 nr 203 poz. 1467 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2007 r. w sprawie rodzaju biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań laboratoryjnych w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, okoliczności dokonywania zgłoszeń oraz trybu ich przekazywania, Dz.U. 2006 nr 133 poz. 939 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, Dz.U. 2006 nr 132 poz. 928 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu czynników chorobotwórczych oraz stanów chorobowych spowodowanych tymi czynnikami, którymi zakażenie wyklucza wykonywanie niektórych prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, Dz.U. 2005 nr 81 poz. 716 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki ze zm., Dz. U. 2008 nr 48 poz. 288 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki, Dz. U. 2004 nr 31 poz. 273 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej.